Vršnjački tim

Vršnjački tim čine po 2 učenika svakog odeljenja od 1.do 8. razreda. Clanovi vršnjačkog tima su učenici koje su izabrali drugovi iz njihovih odeljenja.

Vršnjačka medijacija je postupak u kojem strane u sukobu slušaju jedna drugu, sagledavajuæi poziciju one druge strane - decentriraju se i pokušavaju da pronadju rešenje mirnim putem koje je prihvatljivo za obe strane, uz pomoć treće, neutralne strane.

Vršnjački tim pomaže svojim vršnjacima da sagledaju probleme i konflikte; sagledaju razloge koji dovode do konflikta; shvate načine prevazilaženja i izlaska iz konfliktnih situacija; rastu i razvijaju se uèeć i na neposrednom iskustvu; žive zajedno uvažavajući meðusobne razlike. Sve aktivnosti tima su usmerene na pružanje pomoći u zaštiti od nasilja i promociji nenasilne komunikacije.

Dobrobit za učenike: postaju aktivni u procesu rešavanja problema; zadovoljavaju se potrebe svih strana - ne „ti i ja u problemu“, veæ „ti i ja protiv problema“; usvajaju konstruktivne modele ponašanja; transfer znanja i veština; preuzimaju veću odgovornost za rešavanje problema koji postoje meðu njima; shvataju da intervencije odraslih nisu uvek neophodne i time pomažu sopstvenom razvoju i samopoštovanju.

Dobrobit za nastavnike: učenje novih načina rešavanja konflikta; medjusobno poštovanje i uvažavanje; smanjuje se tenzija izmeðu odraslih i dece; manje vremena provode vodeći raèuna o disciplini u školi; dobijaju partnere - učenike u odlučivanju; stvaraju se bolji uslovi za rad, atmosfera i rezultati koji se odnose na obrazovnu i vaspitnu funkciju škole.

Dobrobit za školu: svi učesnici u životu i radu škole preuzimaju odgovornost za dešavanje u njoj; menja se opšta atmosfera i odnosi koji u školi vladaju; vršnjački tim pomaže i doprinosi da je škola prijatno i bezbedno mesto za učenje i razvoj potencijala učenika; razvoj alternativa tradicionalnim načinima uvoðenja discipline i rešavanja problema u školi.